ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN, TRAININGEN EN WORKSHOPS VAN HET N.E.L.L.E.S. INSTITUUT NEDERLAND

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

  • alle aanbiedingen van het N.E.L.L.E.S. Instituut Nederland (hierna ‘Nelles Instituut Nederland’);
  • op alle leergangen, trainingen, opleidingen, congressen, masterclasses en/of workshops (hierna ook te noemen ‘Open inschrijving(en)’) van Nelles Instituut Nederland;
  • op alle opdrachten, waarbij Nelles Instituut Nederland opdrachtnemer is, alsmede op alle rechtsverhoudingen, die daaruit met Nelles Instituut Nederland voortvloeien;
  • op alle overeenkomsten die met Nelles Instituut Nederland worden aangegaan, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit met Nelles Instituut Nederland voortvloeien.

De partij met wie Nelles Instituut Nederland contracteert, wordt hierna ‘Deelnemer’ of ‘Opdrachtgever’ genoemd en kan dus een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen met Nelles Instituut Nederland. Eventuele (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Nelles Instituut Nederland alleen aanvaard, als dit uitdrukkelijk schriftelijk met Nelles Instituut Nederland is overeengekomen.

1.3 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald en gelden voor een periode van maximaal 30 dagen.

1.4 Nelles Instituut Nederland is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen of een Open inschrijving te annuleren, indien de Opdrachtgever / Deelnemer in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt.

1.5 Nelles Instituut Nederland kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzingen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de Opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de Opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.

1.6 Een opdracht of overeenkomst gaat in zodra Nelles Instituut Nederland bevestiging van de Opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk of per mail gebeuren door Opdrachtgever.

1.7 Voor inschrijving voor Open inschrijvingen geldt dat de overeenkomst is aangegaan met Deelnemer, zodra het inschrijfformulier schriftelijk of per mail/online is ingediend bij Nelles Instituut Nederland en de algemene voorwaarden zichtbaar zijn geaccepteerd door Deelnemer.

1.8 Voor inschrijving van Open inschrijvingen geldt dat Nelles Instituut Nederland als aanvullende voorwaarde voor inschrijving kan hanteren, dat de factuur vooraf aan deelname wordt betaald. Deelname is dan pas gegarandeerd als de kosten zijn voldaan.

ARTIKEL 2  OFFERTES

2.1 Indien in de door Nelles Instituut Nederland uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze maximaal dertig dagen.

2.2 De offertes zijn gebaseerd op de door een Opdrachtgever verstrekte informatie.

2.3 De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van Nelles Instituut Nederland slechts gebruiken voor het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen.

2.4 Voor particulieren geldt een bedenktermijn van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst en/of het insturen van een inschrijving als hiervoor beschreven.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN OPDRACHT 

3.1 De Opdrachtgever zal volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht verlenen en aan Nelles Instituut Nederland de informatie, materialen en faciliteiten – die daartoe benodigd zijn – beschikbaar stellen. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor de veiligheid van (medewerkers van) Nelles Instituut Nederland dat in het bedrijf van de Opdrachtgever of op zijn verzoek op een andere locatie aanwezig is.

3.2 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de Opdrachtgever medewerking verleent.

3.3 Nelles Instituut Nederland zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De verplichtingen die Nelles Instituut Nederland met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Artikel 7:403 van het Burgerlijk Wetboek (opdracht verleend aan een specifieke persoon) is niet van toepassing.

3.4 De werkzaamheden van Nelles Instituut Nederland kunnen onder meer bestaan uit: voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek (zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden), uitvoeren van een programma (training, key note lezing, workshop, werkconferentie, presentatie, game, online training of facilitatie), besprekingen (inhoudelijke besprekingen, voortgangs- en evaluatiegesprekken), coaching sessies, begeleiding van teams, begeleiding van projectgroepen, consultancy-werkzaamheden.

3.5 De Opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte voor de training, advisering of lezing volgens afspraken, inclusief de bijbehorende technische benodigdheden en presentatieapparatuur en geluidsversterking, tenzij Partijen anders overeenkomen.

3.6  De Opdrachtgever zorgt op verzoek van de Nelles Instituut Nederland begeleider/trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte. Bij Open inschrijvingen verzorgt Nelles Instituut Nederland alle trainingsfaciliteiten.

ARTIKEL 4  PRESTATIES DOOR DERDEN

4.1 In overleg met, en na goedkeuring van de Opdrachtgever, kan Nelles Instituut Nederland gebruik maken van externe trainers/begeleiders uit haar eigen netwerk, in welk geval de opdracht geheel of ten dele onder de eindverantwoordelijkheid van Nelles Instituut Nederland door een derde zal kunnen worden uitgevoerd. Voor Open inschrijvingen kan Nelles Instituut Nederland derden inschakelen, waartoe geen voorafgaande goedkeuring zal worden gevraagd van Deelnemers.

Artikel 5 TARIEVEN EN BETALINGEN

5.1 Voor de werkzaamheden van Nelles Instituut Nederland is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of diensttarief dat in de offerte en/of de opdrachtbevestiging beschreven staat. Een dagdeel is een ochtend, een middag of een avond. Alle in de opdrachtbevestiging benoemde tarieven luiden in Euro en zijn vrijgesteld van BTW.

5.2 Het honorarium is inclusief reiskosten en administratiekosten, tenzij anders bepaald, maar exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingskosten) en van studiemateriaal, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

5.3 Nelles Instituut Nederland behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Dit doet Nelles Instituut Nederland niet tijdens lopende opdrachten, tenzij de opdracht een resterende duur heeft van langer dan 6 maanden. In dat geval is Nelles Instituut Nederland gerechtigd haar tarieven aan te passen na overleg met Opdrachtgever. Bij een verlenging van een opdracht bij dezelfde Opdrachtgever, kan Nelles Instituut Nederland een tariefsverhoging in goed onderling overleg doorvoeren op basis van –dan- een nieuwe overeenkomst.

5.4 Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment binnen de opdracht geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan kan dit bedrag in maandelijkse termijnen als voorschot worden gefactureerd of in één bedrag achteraf.

5.5 De betalingstermijn van facturen van Nelles Instituut Nederland bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 21 dagen na factuurdatum.

5.6 Open inschrijvingen worden vooraf gefactureerd, Artikel 1.8 is dan van toepassing.

5.7 Wanneer een Deelnemer de kosten vooraf heeft voldaan en Nelles Instituut Nederland kan de dienst niet leveren door overmacht zoals ziekte van de uitvoerder, door een ramp of door een overheidsmaatregel, dan wordt door Nelles Instituut Nederland een alternatieve datum geboden, wordt de dienst online geleverd of kan het reeds betaalde bedrag worden gebruikt voor een andere training of dienst van Nelles Instituut Nederland.

5.8 Wanneer een Deelnemer de kosten vooraf heeft voldaan en Nelles Instituut Nederland kan de dienst niet leveren door een tekort aan Deelnemers voor de training, dan heeft de Deelnemer de keuze tussen deelname aan een alternatieve datum of restitutie van het reeds betaalde bedrag.

5.9 In geval van niet-tijdige betaling is de Deelnemer of Opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen- met ingang van de vervaldatum van de factuur een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand daaronder begrepen.

5.10 Nelles Instituut Nederland is na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,- onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen.

5.11 Nelles Instituut Nederland is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de Deelnemer of Opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Nelles Instituut Nederland.

Artikel 6 WIJZIGING OF ANNULERING VAN OPDRACHT

6.1 Komen partijen overeen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, dan kan dit de overeengekomen tijdsplanning, aanpak en tariefbepaling beïnvloeden. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen, daaronder ook begrepen in emailcorrespondentie, zijn voor de partijen bindend.

6.2 Wanneer een tussentijdse wijziging of vertraging de overeengekomen levertijd, of dienstverleningsperiode beïnvloedt, zal Nelles Instituut Nederland dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever melden.

6.3 Iedere aan Nelles Instituut Nederland verstrekte opdracht, kan door Opdrachtgever schriftelijk per brief of email worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of datum van ontvangst van een email.

6.4 Bij annulering gelden de volgende bepalingen:

  • Annulering op een termijn van meer dan zes weken voor aanvang van de opdracht, van de bijeenkomsten, van lezingen en/of van advieswerkzaamheden is kosteloos, behoudens eventuele reeds verrichtte voorbereidingsactiviteiten en kosten van derden of materiaalkosten die Nelles Instituut Nederland aantoonbaar heeft gemaakt; deze worden in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
  • Bij annulering voor Open inschrijvingen geldt de annuleringstermijn, zoals is aangegeven op het inschrijfformulier of in de aanvullende voorwaarden die horen bij het inschrijfformulier. Annulering op een termijn van ten minste 6 (zes) weken voor aanvang van meerdaagse leergangen en van ten minste 20 (twintig) kalenderdagen voor korte trainingen/workshops van maximaal 3 dagen is kosteloos, behoudens eventuele reeds verrichtte voorbereidingsactiviteiten en kosten van derden of materiaalkosten die Nelles Instituut Nederland aantoonbaar heeft gemaakt; deze worden in rekening gebracht aan Deelnemer.

6.5 Bij annulering binnen de in artikel 6.4 omschreven annuleringstermijnen gelden de volgende bepalingen:

  • bij annulering op een termijn, gelegen voor de helft van de periode tussen de annuleringstermijnen genoemd in artikel 6.4 en de aanvangsdatum (dus of 3 (drie) weken voor aanvang /  of 10 (tien) kalenderdagen voor aanvang) dient 50% (vijftig procent) van het geldende tarief te worden vergoed;

6.6 Wanneer een Deelnemer zich heeft ingeschreven voor een Open inschrijving en door ziekte of persoonlijke omstandigheden, hieronder wordt ook verstaan verkoudheid en klachten die maken dat Deelnemer vanwege besmettingsgevaar niet mag deelnemen aan de training/workshop, wordt geen restitutie verleend. Er mag wel iemand anders meedoen in plaats van de Deelnemer, mits deze persoon voldoet aan de gestelde eisen voor deelname. Iemand anders laten deelnemen aan een reeds gestarte Open Inschrijving is niet mogelijk.

6.7 Bij persoonlijke omstandigheden van zwaarwegende aard bij Opdrachtgever of bij Deelnemer (bijvoorbeeld levensbedreigende ziekte, overlijden van een naaste) kan Nelles Instituut Nederland – in afwijking van de hiervoor omschreven annuleringsvoorwaarden – uit coulance proberen deelname of uitvoering van een opdracht op een andere datum mogelijk te maken. Nelles Instituut Nederland zal dit op verzoek van Opdrachtgever met hart en ziel overwegen, mede afhankelijk van de periode tot aanvang van een opdracht. Aan deze coulance-intentie van Nelles Instituut Nederland kan door Opdrachtgever of Deelnemer geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy

7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door Nelles Instituut Nederland gebruikte werken, waaronder maar niet uitsluitend begrepen: teksten, modellen, studiematerialen, methoden, technieken, instrumenten en/of beeld- /fotomateriaal berusten bij Nelles Instituut Nederland, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt.

7.2 Het is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nelles Instituut Nederland niet toegestaan de door Nelles Instituut Nederland in het kader van de uitvoering van een opdracht openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald.

7.3 Opdrachtgever zal een naamsvermelding van Nelles Instituut Nederland of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken niet verwijderen of wijzigen.

7.4 Gegevens van Opdrachtgevers en Deelnemers aan Open inschrijvingen worden niet openbaar gemaakt, noch uitgeleend of verkocht aan derden.

7.5 Gegevens van Deelnemers aan Open inschrijvingen kunnen op een Deelnemerslijst vermeld worden ten behoeve van die specifieke leergang, training, opleiding, workshop.

7.6 Nelles Instituut Nederland verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.7 Nelles Instituut Nederland verplicht ingehuurde derden zich te verplichten tot geheimhouding zoals in artikel 7.6 omschreven.

7.8 Bij Open inschrijvingen zal Nelles Instituut Nederland Deelnemers wijzen op geheimhouding van al hetgeen ter ore komt van mede-Deelnemers. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en klachten

8.1 Nelles Instituut Nederland is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer of Opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht door Nelles Instituut Nederland, of van door Nelles Instituut Nederland voor de opdracht ingehuurde derden.

8.2 De totale aansprakelijkheid van Nelles Instituut Nederland zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan Nelles Instituut Nederland verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan, of het bekend worden daarvan, schriftelijk bij Nelles Instituut Nederland te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens Nelles Instituut Nederland na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

8.4 De Opdrachtgever vrijwaart Nelles Instituut Nederland, door Nelles Instituut Nederland ingehuurde derden en de voor Nelles Instituut Nederland werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik van door de Opdrachtgever aan Nelles Instituut Nederland verstrekte informatie of materialen.

8.5 Eventuele klachten over de wijze van dienstverlening door Nelles Instituut Nederland moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen door Nelles Instituut Nederland en de Opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst door Nelles Instituut Nederland te hebben goedgekeurd.

8.6 Klachten worden vertrouwelijk behandeld en schriftelijk bevestigd door Nelles Instituut Nederland binnen 8 (acht) dagen na ontvangst aan de klager.

8.7 De klacht (met bijbehorende stukken) wordt bewaard gedurende de looptijd van de klacht en nog twee jaar daarna.

8.8 Binnen 14 dagen wordt de klacht behandeld en wordt aan de Opdrachtgever een reactie gegeven door Nelles Instituut Nederland. Indien deze termijn door omstandigheden niet haalbaar is zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld onder vermelding van een nieuwe reactietermijn. Indien een klacht gegrond is, zal Nelles Instituut Nederland de werkzaamheden alsnog verrichten of herstellen of de Opdrachtgever tegemoet komen, tenzij dit voor de Opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.9 Indien de Opdrachtgever en Nelles Instituut Nederland het niet eens worden over de afhandeling van de klacht of voorgestelde oplossing, zal de klacht door externe bemiddelaars worden beoordeeld. Het oordeel van de bemiddelaars is bindend voor de partijen. De bemiddelaar is mevrouw Eline Wissink en op haar werkwijze is de Klachtenregeling Nelles Instituut Nederland, als gepubliceerd op de website van Nelles Instituut Nederland, van toepassing.

Artikel 9 Niet kunnen leveren van diensten

9.1 In het geval dat Nelles Instituut Nederland door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte van een uitvoerder, door een ramp, overheidsmaatregel of andere onvoorziene omstandigheid) verhinderd is om een opdracht/overeenkomst (bijvoorbeeld een training) op een vast afgesproken tijdstip uit te voeren, kan Nelles Instituut Nederland naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever (zoals bv. voor nodeloos gemaakte accommodatiekosten) te zijn gehouden.

9.2 Bij overmacht en het niet kunnen leveren van een dienst op een vast afgesproken tijdstip zal Nelles Instituut Nederland er overigens altijd alles aan doen om met Opdrachtgever afspraken te maken over uitstellen, overdragen van informatie, of inschakelen van een vervanger, op kosten van Nelles Instituut Nederland.

9.3 Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Nelles Instituut Nederland ingeschakelde derden.

9.4 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij het niet nakomen van levering van een dienst op een vooraf afgesproken tijdstip, indien dit aan Nelles Instituut Nederland is te verwijten.

9.5 Bij Open inschrijvingen kan Nelles Instituut Nederland een minimumaantal Deelnemers instellen. Wanneer er te weinig Deelnemers zijn, is Nelles Instituut Nederland gerechtigd tot annulering over te gaan, De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld en reeds voldane kosten worden binnen 30 dagen teruggeboekt.
Deelnemer heeft in dat geval geen recht op enige aanvullende schadevergoeding van Nelles Instituut Nederland.

9.6 Bij niet-uitvoering van de opdracht, anders dan door overmacht, worden vooruitbetaalde opleidingen of diensten naar keuze van de Opdrachtgever terugbetaald binnen 30 dagen na annulering. Of als de uitvoering van de training of opdracht in overleg met de Opdrachtgever wordt verplaatst, gereserveerd voor de latere uitvoering van de opdracht.

9.7 Een online aangeboden alternatief door Nelles Instituut Nederland geldt als volwaardige uitvoering van de opdracht en is geen reden voor restitutie van kosten noch voor aanvullende schadevergoeding. Wanneer een training, lezing of adviesopdracht niet fysiek mogelijk is of niet is toegestaan door overheidsmaatregelen, kan Nelles Instituut Nederland deze activiteit of dienst online aanbieden of uitstellen naar later datum; dit geldt als redelijk alternatief en is geen reden tot annulering. Nelles Instituut Nederland is niet verplicht om een online alternatief aan te bieden en zal altijd de belangen van alle betrokken partijen en van Nelles Instituut Nederland afwegen.

Artikel 10 Diverse bepalingen

10.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

10.2 Nelles Instituut Nederland is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst en deze algemene voorwaarden over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de Opdrachtgever tijdig zal informeren.

10.3 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederland recht van toepassing, Alle eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in Groningen onverminderd het recht van Nelles Instituut Nederland om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie,

Utrecht, 28 september 2023

Nelles Instituut Nederland
Justus van Effenstraat 2bs
3511 HK Utrecht Nederland

Telefoon 06-53179298 / 06-52052639
Email info@nelles-instituut.nl
Homepage www.nelles-instituut.nl

KvK 87933322
BTW NL864452925B01
Bank NL55 BUNQ 2078 8926 96